Skip Navigation Links

Vedtægter for Haarby Amatør Teater

(sidst ændret og vedtaget på generalforsamlingen 21. februar 2017)§1 Foreningens navn: Haarby Amatør Teater.

Foreningen er hjemmehørende i Assens Kommune.


§2 Foreningen er stiftet den 6. januar 1981 og er tilsluttet

Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS).


§3 Foreningens formål er at fremme kendskabet til teater-

kunsten på Vestfyn. Dette skal bl.a. ske ved operetter,

skuespil og revy for et bredt publikum.


§4.1 Som medlemmer kan optages alle, der vil virke for foreningens formål. Der skelnes mellem tre medlemskaber:

  1. Aktivt sæsonmedlemskab, hvor man tilmelder sig et af de, af foreningen, udbudte hold. Der forventes en ugentlig aktivitet igennem en sæson. Disse medlemmer har gratis adgang til HATs forestillinger.

  2. Interessemedlemsskab. Valgfrit for medlemmer der har sin vante gang i HAT og som ikke er tilmeldt hold. Disse medlemmer har gratis adgang til HATs forestillinger.

  3. Frivilligt medlemskab. Medlemmer der lejlighedsvis bidrager til foreningens virke.

§4.2 Indmeldelse og betaling sker elektronisk via foreningens hjemmeside.


§4.3 Formand og kasserer tegner til enhver tid foreningen og

er derved bemyndiget til på bestyrelses vegne at foretage

bindende økonomiske transaktioner.


§5.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der

ordinært afholdes hvert år i første kvartal af året.


§5.2 Indkaldelse til generalforsamlingen sker via aktuelle medier

til alle medlemmer senest 14 dage før afholdelsen.


§5.3 Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren aflægger regnskab.

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelses af kontingent.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter.

6. Valg af revisorer og suppleant.

7. Eventuelt.


§5.4 Personvalg forgår ved skriftlig afstemning, såfremt mindst

ét medlem ønsker det.


§5.5 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må

være formanden skriftligt i hænde senest fem dage før dens

afholdelse.


§5.6 Stemmeret har kun fremmødte medlemmer samt én fremmødt

forældrerepræsentant for hver af børn og unge under 18 år.

Det er en betingelse for afgivelse af stemme, at kontingent for

det foregående år er indbetalt inden årets udgang.


§5.7 Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der hver

vælges for to år af generalforsamlingen. I lige årstal vælges fire

bestyrelsesmedlemmer. I ulige årstal vælges tre bestyrelses-

medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand,

en kasserer, en sekretær, en PR-ansvarlig, en børne- og unge-

ansvarlig, og en IT- og kommunikationsansvarlig.

Herudover vælges to bestyrelsessuppleanter, to revisorer og

en revisorsuppleant for et år ad gangen.

§5.8 Foreningens regnskabsår går fra 1/1-31/12.

Kontingent fastsættes for ét år af gangen og betales helårligt

inden årets udgang.


§5.9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertalt af

bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne indgiver en moti-

veret, skriftlig begæring herom.

Formanden skal senest otte dage efter modtagelsen af begæ-

ringen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med

ordinært varsel.


§5.10 Der nedsættes et efter bestyrelsens vurdering passende antal

udvalg.


§6 Bestyrelsen er pligtig til under ansvar over for generalforsam-

lingen:

1. at lede Haarby Amatør Teater iht. §3

2. at søge gennemført en økonomi, som muliggør foreningens

fremtidige virke.

3. at holde foreningens ejendele rimeligt vedligeholdt og forsik-

ret, samt at opbevare disse på bedst mulig måde.


§7.1 Alle hverv, som udføres inden for foreningen af dens medlem-

mer, er ulønnede.


§7.2 Bestyrelsen kan efter ansøgning bevilge tilskud til medlemmers

deltagelse i relevante kurser.


§7.3 Bestyrelsen kan til enhver tid refundere udgifter i forbindelse

med møder, kørsel eller andet, som af bestyrelsen skønnes at

være til gavn for foreningen.


§8 Vedtægtsændringer kan kun foretages på ordinær generalfor-

samling, og kræver 2/3 majoritet af fremmødte medlemmer.


§ 9.1 Opløsning af foreningen kan finde sted, når det er vedtaget

med 3/4 majoritet af to på hinanden følgende generalforsam-

linger, der afholdes med mindst 30 dages mellemrum.


§9.2 I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler

anvendes til kulturelle formål. Det overlades til Børne- og

Kulturudvalget i Assens kommunalbestyrelse at fordele

foreningens midler. Denne bestemmelse kan aldrig ændres!