Skip Navigation Links

Vedtægter for Haarby Amatør Teater


(Sidst ændret og vedtaget på generalforsamlingen 9. februar 2019)

§1 Foreningens navn: Haarby Amatør Teater. Foreningen er hjemmehørende i Assens Kommune.

§2 Foreningen er stiftet den 6. januar 1981 og er tilsluttet Dansk Amatør Teater og Scenekunst (DATS).

§3 Foreningens formål er at fremme kendskabet til teaterkunsten på Vestfyn. Dette skal bl.a. ske ved operetter, skuespil og revy for et bredt publikum.

§4.1 Som medlemmer kan optages alle, der vil virke for foreningens formål. Der skelnes mellem tre medlemskaber:

1. Aktivt sæsonmedlemskab, hvor man tilmelder sig et af de, af foreningen, udbudte hold. Der forventes en ugentlig aktivitet igennem en sæson. Disse medlemmer har gratis adgang til HATs forestillinger.

2. Interessemedlemsskab. Valgfrit for medlemmer der har sin vante gang i HAT og som ikke er tilmeldt hold. Disse medlemmer har gratis adgang til HATs forestillinger.

3. Frivilligt medlemskab. Medlemmer der lejlighedsvis bidrager til foreningens virke.

§4.2 Indmeldelse og betaling sker elektronisk via foreningens hjemmeside.

§4.3 Formand og kasserer tegner til enhver tid foreningen og er derved bemyndiget til på bestyrelses vegne at foretage bindende økonomiske transaktioner.

§4.4 Bestyrelsen kan foretage eksklusion af et medlem, såfremt medlemmet væsentligt misligholder sine forpligtelser overfor foreningen, herunder særligt tilsidesætter foreningens vedtægter, vedtagne beslutninger af foreningens generalforsamling, og gentaget tilsidesætter reglement og ordensregler for foreningen trods krav om ophør. Eksklusion skal meddeles medlemmet skriftligt med begrundelse for eksklusionen. Hvis det ekskluderede medlem ønsker det, kan eksklusionen tages op på generalforsamlingen, som træffer den endelige beslutning. Har et medlem forlangt et spørgsmål om eksklusion forelagt generalforsamlingen, kræves der mindst 2/3 stemmemajoritet på generalforsamlingen for at den meddelte eksklusion opretholdes.

§5.1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år i første kvartal af året.

§5.2 Indkaldelse til generalforsamlingen sker via aktuelle medier til alle medlemmer senest 14 dage før afholdelsen.

§5.3 Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren aflægger regnskab.

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelses af kontingent.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter.

6. Valg af revisorer og suppleant.

7. Eventuelt.

§5.4 Personvalg forgår ved skriftlig afstemning, såfremt mindst ét medlem ønsker det.

§5.5 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden skriftligt i hænde senest fem dage før dens afholdelse.

§5.6 Alle betalende medlemmer har stemmeret ved fremmøde.

Såfremt et medlem er under 18 år, kan vedkommende repræsenteres af én fremmødt forælder. Medlemmet behøver ikke være fremmødt. Én forælder kan godt repræsentere flere medlemmer under 18 år.

§5.7 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der hver vælges for to år af generalforsamlingen. I lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kasserer.

Herudover vælges to bestyrelsessuppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant for et år ad gangen.


§5.8 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Kontingent opkræves helårligt i august måned til betaling inden udgangen af september. Nye medlemmer har 3 prøvegange, hvorefter der opkræves kontingent.

§5.9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne indgiver en motiveret, skriftlig begæring herom.

Formanden skal senest otte dage efter modtagelsen af begæringen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med ordinært varsel.

§5.10 Der nedsættes et efter bestyrelsens vurdering passende antal udvalg.

§6 Bestyrelsen er pligtig til under ansvar over for generalforsamlingen:

1. at lede Haarby Amatør Teater iht. §3

2. at søge gennemført en økonomi, som muliggør foreningens fremtidige virke.

3. at holde foreningens ejendele rimeligt vedligeholdt og forsikret, samt at opbevare disse på bedst mulig måde.

§7.1 Alle hverv, som udføres inden for foreningen af dens medlemmer, er ulønnede.

§7.2 Bestyrelsen kan efter ansøgning bevilge tilskud til medlemmers deltagelse i relevante kurser.

§7.3 Bestyrelsen kan til enhver tid refundere udgifter i forbindelse med møder, kørsel eller andet, som af bestyrelsen skønnes at være til gavn for foreningen.

§7.4 Alle der har deres gang i foreningen, er forpligtet til indenfor 14 dage at underskrive en tilladelse til, at der indhentes børneattest, såfremt bestyrelsen stiller krav om dette.

§8 Vedtægtsændringer kan kun foretages på ordinær generalforsamling, og kræver 2/3 stemmemajoritet af fremmødte medlemmer.

§ 9.1 Opløsning af foreningen kan finde sted, når det er vedtaget med 3/4 stemmemajoritet af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 30 dages mellemrum.

§9.2 I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler anvendes til kulturelle formål. Det overlades til Børne- og Kulturudvalget i Assens kommunalbestyrelse at fordele foreningens midler.